Privacyverklaring

Koens Keuken hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. Door onze website te gebruiken stem je in met onze algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden bestaan uit deze disclaimer, onze privacy statement en de verkoopsvoorwaarden. Ze gelden zowel voor jou als gebruiker als voor ons. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Koens Keuken kan geen uitzondering worden gemaakt op deze algemene voorwaarden.

Wie verwerkt uw persoonlijke gegevens:
De website www.koenskeuken.be van Koens Keuken, gevestigd in Driekoningenstraat 23 8820 in Torhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Koen Bulcke is zaakvoerder van Koens Keuken. Bereikbaar via info@koenskeuken.be of telefonisch via 0494 84 75 39. Koens Keuken verbindt zich er toe dat hij enkel de gegevens zal verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Koens Keuken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Om goederen en diensten aan u te kunnen leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Koens Keuken neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Koens Keuken) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Koens Keuken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden: Koens Keuken verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Koens Keuken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Als betrokkene kan u volgende rechten uitoefenen: Recht op verzet: Indien er sprake is van een zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen kan men zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens. Recht op toegang: Iedere betrokkene die zijn identiteit bewijst, beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën van gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt. Recht op verbetering: Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen op verzoek van de betrokkene steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden. De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in onze Privacyverklaring.

Laatst gewijzigd: 29/10/2020